Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1‑1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door West Audio, gevestigd te Didam, hierna te noemen West Audio, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door West Audio uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1-2     Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met West Audio voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1‑3     Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1‑4     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1-5     Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en West Audio deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2  Aanbiedingen.

2‑1     Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is West Audio gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

2‑2     Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht West Audio niet tot acceptatie van de opdracht.

2-3     Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

Artikel 3  Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van West Audio binden de laatste niet, voor zover ze door West Audio niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4  Overeenkomst.

4‑1     De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend zijdens West Audio door schriftelijke bevestiging van West Audio.

4‑2     Elke met West Audio aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat West Audio van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat West Audio zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie West Audio zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

4‑3     Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door West Audio bij de aanbieding verstrekt, zijn voor West Audio niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5  Intellectuele eigendomsrechten.

6‑1     De intellectuele eigendomsrechten op alle door West Audio verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door West Audio voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van West Audio en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van West Audio niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld danwel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

6‑2     De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van West Audio en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

 • Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van West Audio om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7  Leverings- c.q. opleveringstermijnen.

7‑1     De overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever West Audio schriftelijk in gebreke te stellen.

7-2     De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor West Audio zijn om de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

7‑3     Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 8  Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval vindt betaling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 9  Prijzen.

9‑1     Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

9‑2     Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse‑ als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

9‑3     Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 10  Aanbetaling.

West Audio is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van West Audio de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel   Retentierecht.

Wanneer West Audio goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. West Audio heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 11  Annuleren.

11‑1   Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door West Audio reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be‑ of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens West Audio gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan West Audio als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart West Audio tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

11‑2   Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt West Audio zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12  Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door West Audio aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13  Aansprakelijkheid.

13‑1   West Audio is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
 5. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
 6. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
 7. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

13‑2   West Audio is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van West Audio of van hen, die door West Audio te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

13‑3   West Audio zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

13‑4   Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van West Audio.

Artikel 11  Uitstel van de opdracht.

11‑1   West Audio heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen indien opdrachtgever niet, niet‑geheel of niet‑tijdig aan zijn verplichtingen voldoet.

11‑2     Tenzij anders overeengekomen, is bij uitstel van het werk of een gedeelte daarvan de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de factuur verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden van West Audio overeenkomt, vermeerderd met de kosten die voor West Audio voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.

11‑3   Zodra het werk later voortgang vindt, is West Audio bevoegd de extra werkzaamheden, welke voor West Audio voortvloeien uit de onderbreking van zijn werkzaamheden, aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 12  Garantie.

12-1   Garantie op de door West Audio geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door West Audio gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door West Audio geleverde materialen en producten dan wel in de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk.

12‑2   De garantie vervalt indien de door West Audio geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt. Indien de garantie betreft door West Audio uitgevoerde werken, vervalt deze indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn, als mede in geval van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever of derden.

12‑3   Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek‑ resp. importeurs‑ of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17  Reclame.

17‑1   Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, West Audio terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

17‑2   Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering West Audio schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

17‑3   West Audio dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

17‑4   Indien de reclame naar het oordeel van West Audio juist is, zal West Audio hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van West Audio.

Artikel 18  Meer‑ en minderwerk.

18‑1   Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

18‑2   De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van West Audio op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

18‑3   Door West Audio te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 19  Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt West Audio om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door West Audio gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 20  Wijziging van de opdracht.

20‑1   Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

20‑2   Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan West Audio ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

20‑3   Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd danwel voltooiing van de uitvoering door West Audio wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

Artikel 21  Overmacht.

21‑1   Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar West Audio of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van West Audio, ex‑ en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van West Audio, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor West Audio overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

21‑2   West Audio is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 22  Eigendomsvoorbehoud.

22‑1   Zolang West Audio geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van West Audio.

22‑2   West Audio heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

22‑3   Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 23  Oplevering.

23‑1   Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop West Audio dit de opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat West Audio schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

23‑2   Kleine gebreken zullen door West Audio zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is West Audio slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan West Audio valt toe te rekenen.

23‑3   Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke West Audio niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 24  Wanprestatie en ontbinding.

24‑1   Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal West Audio ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

24‑2   Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

 1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. West Audio heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

24‑3   West Audio is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door West Audio reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van West Audio op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 25  Betaling.

25‑1   Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

25‑2   West Audio is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

25‑3     West Audio is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.

De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II, voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar voor 1 juli 2012 in verzuim verkeert.  Voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim verkeert gelden de wettelijke tarieven in het geval het een vordering op een consument betreft.

Indien sprake is van een vordering op een bedrijf is West Audio gerechtigd 15% incassokosten in rekening te brengen met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 7.500,00.

Artikel 26  Toepasselijk recht.

Op alle door West Audio gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 27  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van West Audio, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 28  Wijziging van de voorwaarden.

West Audio is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. West Audio zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

Algemene Verhuurvoorwaarden

Artikel 1  Object van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen West Audio., gevestigd te Didam, hierna te noemen West Audio en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Artikel 2  Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a: West Audio: de verhuurder;

b: de huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst goederen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode;

c: de huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling goederen ter beschikking te stellen en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

Artikel 3  Kredietwaardigheid.

Elke met West Audio aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat West Audio van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat West Audio zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie West Audio zich zal wenden tot het incassobureau.

Artikel 4  Duur van de overeenkomst.

4‑1     De overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum die in de overeenkomst is vermeld.

4‑2     Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 5  Levering en terugbezorging.

5‑1     De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij West Audio op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan West Audio terug te geven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, dat West Audio zich met het brengen en / of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en / of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5‑2     Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan West Audio een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van West Audio op verdere schadevergoeding.

Artikel 6  Leveringstermijn.

Indien West Audio zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal West Audio er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 7  Personeel van West Audio.

Indien de huurder bij het laden en / of lossen en / of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruikt maakt van de diensten van werknemers van West Audio, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook ter zake is huurder derhalve tegenover West Audio aansprakelijk.

Artikel 8  Controle op goede staat van de goederen.

De huurder is verplicht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te controleren en bij constatering van gebreken deze direct schriftelijk herkenbaar te maken aan West Audio. Bij geen onverwijlde schriftelijk reactie worden de goederen geacht geen gebreken te vertonen en zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 9  Verhuur materialen.

Voor zover West Audio aan hem in eigendom toebehorende materialen verhuurd hetzij met, hetzij zonder chauffeur c.q. personeel wordt de huurder steeds geacht deze materialen en in goede staat van onderhoud in huur te hebben ontvangen en is hij verplicht deze goederen in goede staat van onderhoud na afloop van de huur aan West Audio terug te leveren. Mocht na afloop van de huurperiode en bij teruglevering van de materialen blijken, dat deze niet in goede staat verkeren, dan heeft West Audio het recht op kosten van de huurder de nodige werkzaamheden en/of reparaties te verrichten om de goederen in goede staat te brengen, onder verplichting van de huurder op enkel vertoon van de nota van herstel deze aan West Audio te voldoen.

Artikel 10  Verplichtingen huurder.

10-1   De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van de overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;

 1. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en / of overhandigd, te behandelen;
 2. de gehuurde goederen te behandelen als een goed huisvader en te gebruiken volgens de bekend veronderstelde eisen en voorschriften;
 3. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
 4. West Audio ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
 5. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en West Audio te vrijwaren;
 6. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van West Audio te doen geschieden.

10-2   Het is huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van West Audio het gehuurde aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan.

10‑3   Na de verhuurtermijn moet de huurder de goederen in goede staat retourneren, eventuele beschadigingen zijn voor rekening van de huurder. Alle veranderingen, aanvullingen of reparaties aan de goederen mogen alleen uitgevoerd worden door West Audio.

Artikel 11  Waarborgsom.

11‑1   De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan West Audio een door hem vast te stellen waarborgsom te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

11‑2   West Audio behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie / reiniging als in artikel “Opzegging / ontbinding” lid 2 bedoeld.

11‑3   West Audio is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens West Audio heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 12  Verzekering.

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., onder andere ten gevolge van brand.

Artikel 13  Schade en gebreken.

13‑1   De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aan West Audio te melden. Zonder toestemming van West Audio mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

13‑2   Verandering(en) en / of reparatie(s) aan de gehuurde goederen mogen slechts worden verricht in de eigen werkplaats van West Audio, of in een door hem aangewezen werkplaats.

13‑3   Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de huurovereenkomst bepaalde straal bevinden.

13‑4   West Audio is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en / of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

13‑5   Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 14  Aansprakelijkheid.

Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is West Audio in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal West Audio ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 15  Mededelingsverplichtingen huurder.

15‑1   Huurder dient West Audio onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van West Audio dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op huurder de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

15‑2   Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 16  Annulering.

Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of West Audio een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden, waarbij West Audio 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van € 5,00 in rekening mag brengen.

De schadeloosstelling bedraagt:

 • ‑bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 15% van de totale prijs,
 • ‑bij annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs,
 • ‑bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs,
 • ‑bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 90% van de totale prijs,
 • ‑bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.

Artikel 17  Opzegging / ontbinding.

17‑1   De overeenkomst voor bepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Indien partijen zijn overeengekomen, dat West Audio bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.

17‑2   Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van West Audio worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is West Audio gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

17‑3   Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is West Audio bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.

17‑4   Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is West Audio gerechtigd bij wijze van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van West Audio op verdere schadevergoeding.

Artikel 18  Vervanging.

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan West Audio terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan West Audio een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 19  Wijzigingen.

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ‑ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt‑ zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 20  Retentierecht.

Wanneer West Audio goederen van de huurder onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de huurder voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. West Audio heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de huurder nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 21  Overmacht.

21‑1   Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar West Audio of de huurder, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van West Audio, ex‑ en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van West Audio, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor West Audio overmacht op, die West Audio ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de huurder enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

21‑2   West Audio is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om de huurovereenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de huurder verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 22  Betaling.

22‑1   Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22‑2   West Audio is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de huurder een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

22‑3     West Audio is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.

De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II, voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar voor 1 juli 2012 in verzuim verkeert.  Voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim verkeert gelden de wettelijke tarieven in het geval het een vordering op een consument betreft.

Indien sprake is van een vordering op een bedrijf is West Audio gerechtigd 15% incassokosten in rekening te brengen met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 7.500,00.

Artikel 23  Toepasselijk recht.

Op alle door West Audio gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24  Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van West Audio, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 25  Wijziging van de voorwaarden.

West Audio is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. West Audio zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de huurder toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de huurder in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.